Regler och styrande dokument

Styrdokument är ett komplement till lagar och annan extern styrning. De är ett av flera verktyg för att se till att den politiska viljan får genomslag.

Här publiceras bara de styrdokument som har fastställts politiskt. Det är till exempel dokument beslutade av kommun­fullmäktige eller kommunövergripande dokument som är beslutade av kommunstyrelsen eller fack­nämnder.

Styrdokument som är beslutade av tjänstepersoner hanteras av respektive verksamhet eller förvaltning. Är du medarbetare i Umeå kommun kan du också hitta styrdokument kring stödfunktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, ledning och styrning med mera på intranätet.

Mål, avgifter

Se även Kommunens mål samt Avgifter och taxor.

Kontakt

För mer information om lagar och författningar i enskilda frågor, kontakta respektive verksamhet eller kommunens jurister.

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/styrdokument