Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla, alltid. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Umeå kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning och funktionsnedsättning.

Utgångspunkten för arbetet är FN:s konvention om mänskliga rättigheter som bland annat handlar om att

  • alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter
  • alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land
  • vi ska skydda människor så att de kan känna sig trygga och säkra
  • Sveriges lagar och domstolar ska behandla alla människor lika
  • vi ska kunna resa fritt inom våra länder och till andra länder
  • vi ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder
  • vi ska själva få bestämma över våra egna liv och gifta oss med vem vi vill
  • vi ska få tycka vad vi vill och tro på vilken gud vi vill
  • vi ska kämpa mot fattigdom och se till att människor har arbete och bostad, och lär sig att läsa och skriva.

Umeå kommuns arbete med mänskliga rättigheter

I Umeå ska alla kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Därför arbetar vi aktivt med bland annat jämställdhet och tillgänglighet. Vi följer också lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som innebär skyldigheter för Umeå kommun och rättigheter för dem som tillhör dessa grupper. Här läser du mer om strategier för jämställdhet och tillgänglighet.

Sidan publicerades www.umea.se/mr