Husbehovstäkt

En husbehovstäkt är en täkt där markägaren ska använda materialet inom den egna brukningsenheten för sitt eget behov. En brukningsenhet är i detta fall en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter som brukas i ett geografiskt väl avgränsat område. Det kan till exempel handla om underhåll av enskilda vägar. Vissa husbehovstäkter ska anmälas till kommunen och vissa mycket stora kräver tillstånd.

Nedan står mer om regler kring husbehovstäkter. Om du är osäker på om en anmälan till kommunen behövs eller inte går det bra att rådgöra med Miljö- och hälsoskydd.

Anmälan för husbehovstäkter

Husbehovstäkter ska i vissa fall anmälas till tillsynsmyndigheten som i Umeå kommun är miljö- och hälsoskydds­nämnden. Anmälningsplikt till tillsynsmyndigheten gäller om det handlar om en täkt för markinnehavarens husbehov av

  • naturgrus och den totala uttagna mängden är mer än 10 000 ton
  • berg och den totala uttagna mängden är mer än 10 000 ton
  • torv och verksamhetsområdet är större än fem hektar, eller uttaget är större än totalt 50 000 kubikmeter.

Totalt uttagen mängd räknas från 1 januari 2008 eftersom reglerna om anmälningsplikt för vissa täkter trädde i kraft då. Uttag som gjordes före reglerna trädde i kraft ska inte räknas in.

Bedömning avseende anmälningsplikt ska göras för varje enskild täkt och inte till exempel per brukningsenhet.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsyns­myndigheten bestämmer något annat. Anmälan ska därför ske senast sex veckor före täkten påbörjas. Tillsyns­myndigheten kan besluta att vissa åtgärder ska göras för att skydda miljön eller i vissa fall förbjuda täkten.

Husbehovstäkter är inte anmälningspliktiga om de är tillståndspliktig enligt verksamhetspunkterna 10.10 eller 10.11 i miljöprövningsförordningen.

Samrådsplikt om husbehovstäkten kan påverka naturmiljön

En husbehovstäkt kanske inte omfattas av anmälningsplikt enligt ovan, men kan ändå komma att väsentligt ändra naturmiljön. Husbehovstäkten ska i detta fall anmälas till tillsynsmyndigheten för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. I Umeå kommun är miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsynsmyndighet. Verksamheten får då påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Tillsyns­myndigheten kan besluta att vissa åtgärder ska göras för att skydda miljön eller i vissa fall förbjuda täkten.

Om man är osäker på hur man ska bedöma om naturmiljön kommer att påverkas väsentligt eller inte kan går det bra att rådgöra med Miljö- och hälsoskydd. Täkter som det gjorts en anmälan för eller som har tillstånd behöver inte anmälas för samråd.

Husbehovstäkter inom vattenskyddsområden

I vattenskyddsområdenas föreskrifter finns det nästan alltid speciella regler som gäller för täkter. Föreskrifterna ska vara anpassade till skyddsbehoven för varje vattentäkt och kan därför variera, se i föreskrifterna för vad som gäller på platsen.

Information om hur man hittar vattenskyddsområdena och deras föreskrifter

Hänsynsregler

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken ska alltid beaktas, även om husbehovstäkten inte omfattas av samrådsplikt eller anmälningsplikt. Detta innebär bland annat att den som bedriver en verksamhet ska vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder för att förhindra eller motverka skador på miljön.

Kross- och sorteringsverk

Om krossning och sortering ingår i verksamheten kan det krävas en anmälan om miljöfarlig verksamhet. Anmälnings­plikt för krossning och sortering av berg, naturgrus och andra jordarter gäller för anläggningar inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller utanför sådana områden, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än 30 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Mer information

Bestämmelser om husbehovstäkter framgår av miljöprövningsförordningen. Husbehovstäkter har koderna 10.30 och 10.40, 4 kap 4 och 5 §§ i förordningen, där kan man läsa vad som gäller.

Miljöprövningsförordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Sveriges riksdag)

I 12 kap 6 § miljöbalken framgår vad som gäller vid ingrepp som inte kräver anmälan till tillsynsmyndigheten, men som ändå väsentligt kan påverka naturmiljön.

Läs mer i Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades