Köldmedier

Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet (klorfluorkarboner, CFC, och klorerade fluorkolväten, HCFC) och påverkar klimatet negativt (CFC, HCFC och vätefluorkolföreningar, HFC). För att minska miljöskadan finns det regler för vilka köldmedier som får användas vid nyinstallation eller konvertering av kyl- och värme­pump­aggregat eller påfyllning av befintliga aggregat. Reglerna gäller också skötsel och underhåll av anläggningarna.

Bestämmelser om hantering av köldmedier och kyl-, frys- och värmepumpanläggningar finns bland annat i den svenska och i den europeiska förordningen från 2024 om fluorerade växthusgaser. Information om förordningarna och vägledning finns hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan

Vid nyinstallation eller konvertering av aggregat, som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter HFC eller mer, krävs information (anmälan) till tillsynsmyndigheten. Informationen ska lämnas in i god tid före installation eller konvertering. Tänk på att du i möjligaste mån ska välja det köldmediealternativ som har lägst effekt på klimatet. I samband med installation/uppstart av aggregat innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter HFC eller mer ska installationskontroll genomföras.

Årlig kontroll och rapportering

Den som ansvarar (operatören) för aggregat som innehåller köldmedium (HFC) ska låta utföra en återkommande kontroll minst en gång per år.

Resultatet av läcksökning, service­åtgärder och kontroll ska rapporteras till tillsynsmyndigheten, om den sammanlagda köldmedie­mängden i anläggningen uppgår till minst 14 ton koldioxid­ekvivalenter. Endast aggregat på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer räknas med.

Rapporten ska redovisa det som hänt under 1 januari – 31 december. Tillsynsmyndigheten ska ha tagit emot rapporten senast den 31 mars året därefter. Årsrapporten skickas till miljoochhalsoskydd@umea.se eller till Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd, 901 84 Umeå.

Skrotning

Skrotning av aggregat får endast utföras av ett behörigt kylföretag och kopia av det skrotningsintyg som kylföretaget utfärdar lämnas sedan in till tillsyns­myndigheten. Viktiga uppgifter i skrotningsintyget är bland annat skrotnings­datum, beteckning på det skrotade aggregatet, namn på det företag som tömt aggregatet, köldmediemängd som tömts, namn på det företag som tagit hand om det uttjänta aggregatet. Skrotningsuppgifterna kan skickas in till: miljoochhalsoskydd@umea.se

Miljösanktionsavgifter

I miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift, som är en administrativ sanktionsavgift. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser. Upprepad överträdelse kan medföra dubbel miljösanktionsavgift.

Sanktionsavgifter för olika överträdelser

Ej genomfört återkommande läckagekontroll inom föreskrivet kontrollintervall: 5 000 kronor

Ej genomfört installationskontroll: 5 000 kronor

Låtit bli att informera om installation eller konvertering av utrustning innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter f-gaser eller mer: 5 000 kronor

Ej lämnat in årlig rapportering i tid: 1 000 kronor

Sidan publicerades