Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden är till för att säkra vår tillgång till dricksvatten. Både grundvatten och ytvatten kan behöva skydd. Även vattentillgångar som inte används i dag, men som kan bli viktiga i framtiden, kan behöva skydd.

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden syftar till att skydda det råvatten som vi hämtar dricksvattnet från. I Umeå kommun handlar det oftast om skydd av grundvattnet i anslutning till befintliga eller kommande vattentäkter. Vi har ett flertal vattenskyddsområden i Umeå kommun.

Olika föreskrifter gäller för olika vattenskyddsområden. Föreskrifterna för ett vattenskyddsområde är framtagna utifrån förutsättningar som finns på just den platsenVad som gäller i ett visst vattenskyddsområde står beskrivet i skyddsföreskrifterna för området. Om du inte hittar föreskrifterna för ditt skyddsområde på nedanstående länk kan du hitta dem på Naturvårdsverkets kartverktyg "Skyddad natur" (se länk under "Mer information").

Läs mer om olika vattenskyddsområden

Andra lagar och föreskrifter som också gäller

Utöver skyddsföreskrifterna gäller generella nationella lagar och föreskrifter. Till exempel kan miljöbalkens allmänna hänsynsregler (finns i kapitel 2) innebära att även verksamheter och åtgärder som inte tas upp i skyddsföreskrifterna måste ta hänsyn till vattenskyddsområdet.

En del regler gäller också för samtliga vattenskyddsområden. Till exempel finns det regler om skyddsåtgärder när det gäller bekämpningsmedel och cisterner.

Vattenskyddsområden är indelade i olika zoner

Ett vattenskyddsområde är indelat i olika zoner med mindre begränsningar ju längre från vattentäkten man kommer. De flesta nya områden är indelade i vattentäktszon, primär, sekundär och tertiär zon. De äldre kan vara indelade i brunnsområde, inre och yttre skyddsområde. I vattentäktszoner och brunnsområden får det inte finnas någon annan verksamhet än det som hör ihop med vattentäkten.

Du kan kontakta miljö- och hälsoskydd om du till exempel inför en ansökan om tillstånd, behöver ytterligare information om detaljer som inte framgår av kartor med mera på vår hemsida, som exempelvis placering av brunns­område och vattentäkt.

Det är kommunen eller länsstyrelsen som tar beslut om revideringar eller inrättanden av vattenskyddsområden. Nya vattenskyddsområden är beslutade enligt miljöbalken men många äldre är beslutade enligt äldre lagstiftning. Om du vill veta hur det går till att inrätta eller revidera ett vattenskyddsområde kan du kontakta miljö- och hälsoskydd, länsstyrelsen eller läsa Havs- och vattenmyndighetens vägledning (se länk under ”Mer information”).

Det kan krävas anmälan, tillstånd eller dispens

Enligt skyddsföreskrifterna kan du behöva anmäla eller söka tillstånd innan någon aktivitet eller verksamhet startas.

Den som kan söka tillstånd är fastighetsägaren, alternativt annan rättighetsinnehavare. Vid skogsavverkningar är till exempel entreprenören sökande om denne köpt avverkningsrätten. Om anmälan eller ansökan fylls i å fastighets­ägarens eller sökandens vägnar behöver det framgå.

Det kan också finnas förbud och då är det möjligt att söka dispens. I Umeå kommun är det miljö- och hälsoskydd som handlägger ärendena åt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

  • Anmälan innebär att man kan starta sex veckor efter det att en komplett anmälan lämnats in. Det är vanligt att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att försiktighetsåtgärder ska göras. Nämnden kan också förbjuda verksamheten, även om det är ovanligt.
  • Tillstånd innebär att en verksamhet inte får starta innan nämnden har beslutat att verksamheten får påbörjas. Tillståndet är så gott som alltid förknippat med villkor som ska följas.
  • Dispens från förbud ges sällan och bara om det går att visa att aktiviteten eller verksamheten inte innebär någon risk för grundvattnet och att det finns särskilda skäl till att det görs inom vattenskyddsområdet. Det är den som söker om dispens som ska kunna visa att det inte är någon risk och det finns särskilda skäl.

Använd våra e-tjänster

Anmälan och tillståndsansökan gör du vanligtvis via någon av våra e-tjänster. Kontakta miljö- och hälsoskydd om du behöver hjälp med vilken e-tjänst som gäller.

Du kan ansöka om dispens genom att använda någon av e-tjänsterna, ange då under övriga upplysningar att det gäller dispens och ange där utförligt de skäl som du anser finns för dispens. Alternativt kan du mejla din dispensansökan till miljoochhalsoskydd@umea.se Kom ihåg att motivera (med särskilda skäl) varför du anser att du ska få dispens. Allmänna skäl är inte tillräckliga.

Observera att en del åtgärder också kan kräva att du gör en anmälan till andra myndigheter än miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sidan publicerades www.umea.se/vattenskydd