Miljökrav för cisterner

För vem gäller kraven?

De krav och råd som beskrivs här gäller för den som förvarar brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter vätska samt de rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. I vattenskyddsområde gäller kraven även för hantering av mer än 150 liter i lösa behållare (dunkar, fat och behållare godkända för transport som ADR-tankar med mera). Du hittar kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utöver miljöskyddskraven kan det finnas andra krav. Tillståndsplikt för hantering av brandfarliga gaser och vätskor gäller om vissa volymgränser överskrids, och de kraven framgår av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2013:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är Umeåregionens brandförsvar som du ska kontakta i de frågorna.

Bygglov kan informera om det behövs bygglov eller bygganmälan för din cistern.

För transportbehållare finns särskilda regler. Polisen är då tillsynsmyndighet och kan kontaktas i de frågorna.

Vad behöver du göra?

Lämna information inför installation av cistern

Du ska informera Miljö-och hälsoskydd skriftligen senast fyra veckor innan du påbörjar installationen av en cistern med brandfarlig vätska eller spillolja. Information ska lämnas oavsett om det är en ny eller gammal cistern som ska installeras. Det gäller även när en cistern byts ut mot en annan.

Inom vattenskyddsområde gäller informationskrav även för lösa behållare

I vattenskyddsområden gäller motsvarande informationskrav även för lösa behållare om hanteringen är mer än 150 liter. Observera att du också behöver kontrollera om det finns några särskilda krav eller förbud som gäller enligt föreskrifter för vattenskyddsområdet.

Kontrollera cisternen och det sekundära skyddet

Du ska både göra en installationskontroll när cisternen installeras och utföra återkommande kontroller därefter. Om cisternen repareras måste den kontrolleras innan den tas i bruk. Kontroller ska ske av ett ackrediterat företag som efter kontrollen lämnar en kontrollrapport till dig. På Swedacs webbplats kan du söka efter ackrediterade företag.

Om cisternen är belägen i ett vattenskyddsområde gäller krav på sekundärt skydd. Det finns också krav på att kontrollera cisternen och dess sekundära skydd.

Om sekundärt skydd saknas för cisterner måste ett sådant anordnas. Det gäller även i vattenskyddsområde för lösa behållare vid förvaring av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja.

Spara kontrollrapporten

Kontrollrapporter ska hållas tillgängliga för Miljö- och hälsoskydd. Tänk också på att spara kontrollrapporter så att en ny fastighetsägare får de aktuella rapporter som hör till cisternerna.

Kontrollintervaller

Kontrollintervallerna för olika cisterner framgår av 5 kap 9-10 §§ i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor MSBFS 2018:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För spilloljecisterner finns krav i NFS 2021:10 om hur ofta sekundärt skydd ska kontrolleras. Den kontrollen ska göras vart sjätte år.  

Om det sker ett läckage eller utsläpp

Du är skyldig att underrätta Miljö- och hälsoskydd om du upptäcker en förorening som kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Du måste även i förväg anmäla efterbehandling av förorenad mark till Miljö- och hälsoskydd om spridningsrisken eller risken för exponering av föroreningarna kan öka genom åtgärderna och risken inte bedöms som ringa. I andra fall bör du samråda med Miljö- och hälsoskydd.

När cisternen tas ur bruk

Senast i samband med att en cistern tas ur bruk ska Miljö- och hälsoskydd informeras om hur cisternen samt eventuella föroreningar ska omhändertas. Cisternen räknas som tagen ur bruk när den är rengjord, samt påfyllnadsrör, avluftningsledningar och liknande tagits bort. En cistern som inte är rengjord anses vara i bruk och ska kontrolleras enligt gällande kontrollintervall.

Vad händer om kraven inte uppfylls?

Miljösanktionsavgift kan bli aktuell om tillsynsmyndigheten inte informeras inför installation. Om cisterner eller sekundära skydd har brister kan krav på åtgärder ställas och i allvarliga fall kan förbud beslutas.

En cistern som inte kontrollbesiktigats kan ge upphov till läckage, och det kan leda till ett omfattande och kostsamt saneringsarbete. I värsta fall kan det skada mark, grundvatten och vattentäkter för lång tid framöver. Den typen av skada ersätts normalt inte av försäkringsbolagen.

Miljö- och hälsoskydd har möjlighet att göra tillsynsbesök för att kontrollera att kraven för din cistern följs. Krav på åtgärder kan ställas i samband med tillsyn och dokumentkontroll.

Information om avgift

Miljö- och hälsoskydd tar ut avgift för handläggning och tillsyn utifrån den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Ingen avgift tas ut när du informerar om att ta en cistern ur bruk.

Att tänka på för dig som ansvarar för cisternen

 • All hantering av oljebaserade produkter ska ske på ett från miljösynpunkt säkert sätt
 • Invallning eller liknande krävs normalt i vattenskyddsområde och bör även finnas om behållaren eller cisternen är placerad nära exempelvis vattentäkter eller vattendrag.
 • Påkörningsskydd bör finnas om cisternen är placerad där fordon passerar.
 • Cisternen bör inte vara placerad i närheten av dagvattenbrunnar eller liknande.
 • Någon form av spillskydd bör finnas.
 • Spillzonen bör vara tät, till exempel med betong eller ytbehandlad asfalt.
 • Absorptionsmedel bör finnas nära tillhands i händelse av spill.
 • Cisterner som tas ur bruk bör i första hand tas bort. Du bör kontrollera att cisternen inte läckt. Om det av något skäl är otänkbart att ta bort den (till exempel sättningsrisk för byggnad) kan den sandfyllas efter rengöring, men först måste du kontrollera att cisternen är hel.
 • Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver är farligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller en återvinningscentral (hushåll) eller ett godkänt mellanlager (företag).
 • Enligt miljöbalkens regler om egenkontroll bör du ha planerat och tänkt igenom vilka åtgärder som ska vidtas vid läckage.
 • Du bör löpande kontrollera att cisternen fungerar och att läckage inte sker.

Mer information

Läs mer om Fordon och verkstäder

Umeåregionens brandförsvar

Läs mer om brandfarliga varor på kommunens webbplats Länk till annan webbplats.

Bygglov

090-16 13 61

Bestämmelser för cisterner

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bestämmelser för cisterner samt skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, däribland diesel, eldningsolja och spillolja. Föreskrifterna berör alla cisterninnehavare som lagrar dessa vätskor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Myndigheten har även föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) samt föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (MSBFS 2022:3) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ackrediterad cisternkontroll

Swedacs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka efter ackrediterade företag som kan utföra cisternkontroller

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

I miljöbalken (1998:808) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns allmänna hänsynsregler (kap 2) och krav på egenkontroll (kap 26 § 19) som gäller för alla. Regler om förorenad mark finns bland annat i balkens kap 10 och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Sidan publicerades