Kemikalier, miljöfarlig verksamhet

Miljöbalken

Miljöbalken reglerar vad som är miljöfarlig verksamhet. Att en verksamhet eller en åtgärd betraktas som en miljöfarlig innebär inte nödvändigtvis att den är farlig för människors hälsa eller miljön. Däremot anges att miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet ska användas. För många verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste bedrivas.

Tillstånd och anmälan 

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) och miljöprövningsförordningen (2013:251) regleras vilka åtgärder som berörs av detta. För verksamheter som betecknas med A eller B i i miljöprövnings­förordningen krävs tillstånd hos Miljödomstolen respektive Länsstyrelsen. Exempel på sådana verksamheter är massaindustrier, större sågverk, deponier och större verkstäder. För verksamheter med beteckningen C krävs en anmälan till kommunen. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är bensinstationer, billackerare, motorbanor och större laboratorier.  

I skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden finns också regler för olika verksamheter och aktiviteter. De kan behöva anmälas, ha tillstånd eller inte vara tillåtna.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgift är att bedriva tillsyn över de allra flesta miljöfarliga verksamheterna i Umeå kommun. I tillsynen ingår att se till att verksamheter i kommunen efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter samt att handlägga anmälningar, miljörapporter och göra besök hos företag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för tillsynen enligt miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten är ett samarbete mellan länsstyrelsen, Region Västerbotten och länets alla kommuner samt näringslivet i Västerbotten för frågor inom miljöbalkens regelverk. Projektet syftar dels till att öka myndigheternas samsyn, dels till att skapa intresse och öka kunskapen om miljöfrågor inom näringsliv och för verksamhetsutövare. Tanken är att Miljösamverkan Västerbotten bland annat ska arbeta fram gemen­samma vägledningar, checklistor och bedömningsgrunder till hjälp för myndigheterna.

Syftet med detta är att öka kompetensen hos myndigheterna och att göra rationaliseringsvinster genom samverkan. Dessutom ska Miljösamverkan Västerbotten genomföra informationskampanjer, temadagar och minimässor riktade till verksamhetsutövare. Syftet med dessa är att öka verksamhetsutövarnas kompetens inom miljöområdet och därmed bidra till en ökad konkurrenskraft. Syftet är också att förbättra verksam­heternas miljöarbete så att lokala, regionala och nationella miljömål kan uppnås. Delprojektens inriktning beslutas i dialog med kommuner, länsstyrelse, företag och branschföreträdare.

Sidan publicerades www.umea.se/kemikalier