Stadsplanering och byggande

Umeå är mitt uppe i sin mest expansiva fas någonsin, vi fördubblar vår befolkning på mindre än femtio år. Det skapar ett härligt driv och nybyggaratmosfär, och såklart väldigt goda förutsättningar att utveckla staden och kommunen ytterligare – för alla som bor här nu och för kommande generationer.

Strategier för hållbar tillväxt

Varför vi vill bli 200 000 invånare

Stadsplaneringen sker genom över­siktlig planering och detalj­planering. Översikts­planen beskriver de lång­siktiga grund­dragen för hur vi ska ut­veckla och bevara den byggda miljön på ett håll­bart och klimat­smart sätt. I detalj­planeringen regleras hur den be­byggda miljön ska ut­formas och hur mark och vatten får an­vändas.

  • Planbesked för vårdboende vid Minervaskolan

    Ägaren till den fastighet där Minervaskolan ligger vill utveckla fastigheten med ett vårdboende i tre till fyra plan. Den yta som föreslås bebyggas är skolans f...
  • Översiktsplan för Sävar antagen

    Detaljerade riktlinjer för ny bebyggelse och dragning av vägar och järnvägsspår, gröna korridorer och rekreationsområden. Det är en del av det som presenteras i...
Sidan publicerades