PCB i mark

Vid undersökningar av mark i närheten av byggnader som har eller har haft utvändiga fogar som innehåller polyklorerade bifenyler, PCB, har det i många fall visat sig att marken är förorenad med PCB.

Risk för människors hälsa

Spridning av PCB till mark sker genom urlakning direkt från fogarna, men kan även ha skett vid sanering av fogmassor där det inte vidtagits tillräckliga skyddsåtgärder. Om den förorenade jorden inte tas bort kan det finnas risk för människors hälsa. PCB kan tas upp av växter som odlas i jorden men kan även tas upp genom huden vid kontakt med jorden. Det är därför inte lämpligt att odla grönsaker eller liknande grödor för konsumtion i förorenad mark. Det är också viktigt att sand i sandlådor och lekplatser som kan vara förorenade byts regelbundet eller kontrolleras genom provtagning.

Sanering krävs av PCB-fog

Nya fogar som applicerats efter sanering av PCB-fog, återkontamineras efter en tid av PCB som trängt in i kringliggande byggnadsmaterial. När ingrepp i byggnaden ska göras som berör dessa fogar kommer därför en sanering att krävas. Sanering av PCB-haltig fog är anmälningspliktig och anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om ni planerar att utföra markarbeten i närheten av byggnader som har eller som tidigare har haft utvändig PCB-fog behöver ni kontakta Miljö- och hälsoskydd i god tid innan arbetets start. Miljö- och hälsoskydd bör även kontaktas inför en kommande markundersökning.

Påträffas en förorening på er fastighet ska Miljö- och hälsoskydd genast underrättas enligt 10 kap miljöbalken. Före schaktning i förorenat område vidtas ska en saneringsanmälan skickas in 6 veckor innan åtgärd till miljoochhalsoskydd@umea.se . Undersökning av området och miljökontroll vid sanering ska utföras av personal med dokumenterad kunskap och erfarenhet av förorenade områden. Läs mer på www.umea.se/fororenadeomraden/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd

090-16 10 00 (växel) Länk till annan webbplats.miljoochhalsoskydd@umea.se

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31A

Postadress

Umeå kommun
Miljö- och hälsoskydd
901 84 Umeå

Sidan publicerades