Kvicksilverförorenade avloppsrör

När en tandläkarpraktik ska lägga ner, flytta eller byta ägare ska avloppsledningarna saneras från kvicksilver. En sådan sanering medför en ökad risk för spridning och exponering av kvicksilver om det görs på fel sätt. Därför är saneringsåtgärden anmälningspliktig enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 6 veckor innan saneringen påbörjas.

Sidan publicerades