Så söker du avloppstillstånd

Här hittar du information om hur du går tillväga för att göra en ansökan eller anmälan, samt vad du kan tänka på innan. Du kan även läsa om vad du kan vänta dig efter att ansökan eller anmälan har lämnats in.

Om du har frågor om vad en ansökan eller anmälan bör innehålla kan du prata med någon av Miljö- och hälsoskydds handläggare för små avlopp genom att ringa 090-16 10 00 eller mejla miljoochhalsoskydd@umea.se.

Se även Miljö- och hälsoskydds andra sidor om att planera och ta fram underlag inför att du ansöker om avlopp. Där finns information som kan vara till hjälp när du tar fram underlaget till din ansökan. Några sidor riktar sig i huvudsak till den entreprenör eller konsult som hjälper till med projekteringen.

Ansök eller anmäl genom kommunens e-tjänst

Beroende på vad avloppsanläggningen ska användas till, och var du bor, behöver du ansöka eller anmäla detta till kommunen. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning eller om du vill ändra en befintlig. För att lämna in en ansökan eller anmälan fyller du i och skickar in via kommunens e-tjänst. Bifoga allt material som står angivet i formuläret.

Du ansvarar för att ta fram underlag till ansökan

Det är du som sökande som har ansvar för att ta fram de uppgifter som behövs för att ansökan/anmälan som ska vara komplett.

Du kan behöva anlita en sakkunnig entreprenör/konsult för att få hjälp med din ansökan, till exempel att välja teknik, göra utredningar av geologiska förutsättningar, fylla i ansökningsformulär och slutligen bygga/installera den anläggningen som du fått tillstånd till.

Upplysningar du kan få av Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd kan inte rekommendera dig vilken anläggning du ska ha, däremot kan vi berätta vilka avloppstekniker som klarar kraven på den aktuella platsen. Vi kan också ge råd om det är något särskilt du behöver tänka på, till exempel om omgivningen är skyddsvärd, dricksvattentäkter riskerar att förorenas eller om människors hälsa eller miljön på annat sätt kräver viss förebyggande åtgärd. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

Var ute i god tid om du ska anlägga avlopp

Tänk på att vara ute i god tid, särskilt om du planerar att utföra din anläggning under sommaren. Det kan behövas tidskrävande utredningar av platsens förutsättningar och samråd med grannar med mera innan vi kan fatta beslut.

Förutsättningar på platsen

Undersök vilka förutsättningar som finns på platsen, till exempel avstånd ner till grundvattnet och grundvattnets strömningsrikting, markförhållanden, avstånd till dricksvattentäkter, avstånd ner till berg med mera. Dessa undersökningar kan du som sökande göra själv men vi rekommenderar att du tar hjälp av någon med fackkunskaper.

Välj avloppslösning

Välj en lämplig avloppslösning utifrån platsens förutsättningar. Läs om olika avloppslösningar i vår folder Planera för avlopp (pdf) , 969.9 kB, öppnas i nytt fönster., eller på Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I kommunens e-tjänst kan du göra en ansökan eller anmälan om avloppsanläggning. Det är ett formulär där du får frågor utifrån vald avloppsteknik. Om du vill få en överblick över alla frågorna i formuläret kan du välja "Skriv ut blankett" längst ned på första sidan av e-tjänsten.

I slutet av e-tjänsten kommer du kunna bifoga olika bilagor. Dessa uppgifter kan behöva lämnas in vid en ansökan eller anmälan:

  1. Perkolationsprov eller kornfördelningsdiagram med uppgift om jordartsprofil och provtagningsdjup (endast vid infiltration). Läs mer på sidan Undersökning av mark och grundvatten.
  2. Planritning, längdsektion och tvärsektion över avloppsanläggningen, det vill säga en skiss av anläggningen uppifrån, från sidan och framifrån. Vid markbaserad rening krävs ofta permanenta grundvattenrör. Grundvattenröret ska också vara med på ritning. Läs mer om ritningar på sidan Profilritning och om grundvattenrör på sidan Kontrollera grundvatten med grundvattenrör.
  3. Uppgifter från tillverkare: produktblad, skötsel- och serviceanvisningar, installationsanvisningar och prestandadeklaration/reningsresultat.
  4. Situationsplan. Läs mer på sidan Situationsplan.
  5. Eventuellt skriftligt tillstånd för nyttjande av annans mark för placering av avloppsanläggning eller avloppsledning. Läs mer om att anlägga på annans mark på sidan Planera inför ansökan om avlopp (se avsnitt 2, Platsens förutsättningar).

I vårt flödesschema , 62.6 kB, öppnas i nytt fönster. kan du se de olika stegen i en avloppsansökan/anmälan.

Granskning inom 10 arbetsdagar

Ärendet handläggs av Miljö- och hälsoskydd. Inom 10 arbetsdagar granskar handläggaren ansökan och återkopplar dig. Om ansökan inte är komplett så begär handläggaren komplettering.

Information om platsen och synpunkter från berörda

När ansökan är komplett inhämtar handläggaren information om platsen och omgivningen där avloppsanläggningen planeras. Det kan ske genom platsbesök, granskning av kartmaterial, kontakter med grannar med mera.

Finns det grannar eller andra sakägare som kan bli berörda av avloppsanläggningen så ska de ges möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.

Du får ett beslut

Om vi bedömer att tillstånd kan ges får du ett tillståndsbeslut som är förenat med olika villkor för anläggandet och driften av avloppsanläggningen. Du kommer att få ta del av uppgifterna som ligger till grund för beslut.

Efter att du har fått ett beslut skickas en faktura för handläggningen. Läs mer om avgifter.

Följ tillståndsbeslutet när avloppet anläggs

När det är dags att anlägga avloppsanläggningen är det viktigt att du följer det som står i ditt tillståndsbeslut. Om du vill göra ett avsteg från beslutet behöver du alltid kontakta Miljö- och hälsoskydd först. Då kommer vi bedöma om ändringen kan rymmas inom ditt tillståndsbeslut eller inte.

Fotodokumentera under anläggningsarbetet

Under arbetets gång ska anläggningen fotodokumenteras. På fotona ska det framgå anläggningens läge på fastigheten. Det ska dessutom vara möjligt att utifrån bilderna översiktligt bedöma till exempel läggningsdjup, anläggningsyta, typ av grusmaterial i bädden och tjocklek på grusmaterial. Dokumentera anläggandet olika faser, det vill säga varje materialskikt i de olika reningsstegen från början till slutet av avloppsanläggningen.

Lämna in utförandeintyg och foton

När anläggningen är färdig ska du lämna in ett utförandeintyg via kommunens e-tjänst, tillsammans med foto­dokumentation. Utförandeintyget är till för att Miljö- och hälsoskydd ska kunna få en uppfattning om ifall avloppsanläggningen är utförd enligt ansökan och tillståndsbeslutet. Ibland kan vi behöva fråga om mer uppgifter eller göra uppföljning med platsbesök. Om allt ser rätt ut så får du information om att ärendet avslutas. Kommunens renhållningsbolag Vakin som ansvarar för slamtömning meddelas även.

Som ägare av en avloppsanläggning ansvarar du för att sköta och underhålla anläggningen i enlighet med tillståndsbeslut och tillverkarens anvisningar.

Miljö- och hälsoskydd kan göra tillsyn på anläggningen när den är i drift.

Mer information

Planera för avlopp

Miljö- och hälsoskydds Planera för avlopp (pdf) , 969.9 kB. är information om vad du behöver tänka på om du ska anlägga en avlopps­anläggning.

Avloppsguiden

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du oberoende information om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster.

Köpa hus som har enskilt vatten och avlopp

Avloppsguiden har information om att köpa hus med enskilt VA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Konsumentinformation

När du anlitar en entreprenör för att anlägga ditt avlopp eller när du köper en avloppsprodukt skyddas du av konsumentlagstiftningen. Läs mer på Avloppsguidens konsumentinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vad som gäller när du anlitar en entreprenör.

Sidan publicerades