Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp

Utvecklingsstrategin för vatten och avlopp är viktig för kommunens tillväxt och en långsiktigt hållbar förvaltning av våra naturresurser. Strategin omfamnar helheten och anger de strategiska vägvalen i frågor som rör vatten och avlopp. VA-strategin utgör en ”kappa” där delarna med utpekat ansvar utvecklas vidare i underliggande policys och planer.

Kommunfullmäktige antog en ny utvecklingsstrategi för vatten och avlopp 19 december 2022. Utvecklingsstrategin som nu är antagen är i flera delar för att hantera dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Ny Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp 2022 (pdf) , 500.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattentjänstplan ska tas fram 2023

Bland de första uppdragen för att uppfylla kraven i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är att ta fram en så kallad vattentjänstplan under 2023. Planen ska innehålla kommunens långsiktiga bedömning av behovet av nya områden för kommunalt vatten och avlopp. Principiell inriktning i Umeå kommun är att ingen storskalig utbyggnad av allmänna anläggningar planeras utanför befintliga områden med kommunalt vatten och avlopp.

Normalt ska fastigheter inom ett kommunalt verksamhetsområde anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Kommuner ges också möjlighet att under vissa förutsättningar låta fastighetsägare ordna egna avloppslösningar, även i samlad bebyggelse och också med hänsyn till miljö och hälsa.

I vattentjänstplanen ska också åtgärder lyftas som kan behövas för att kommunala VA-anläggningar ska fungera även vid ökad belastning, till exempel vid skyfall. Det kan till exempel vara överväganden som att leda bort vatten på ytan genom översvämningszoner istället för via rörledningar. Det måste också tas med i samhällsplaneringen.


Frågor och svar

För att få en god långsiktig samhälls- och försörjningsplanering för vatten och avlopp i en växande kommun behövs en hållbar plan.

Lagstiftning om vilket ansvar en kommun har för vatten och avlopp. I de områden där kommunen tillåtit en samlad bebyggelse och ett miljö- eller hälsobehov finns är kommunen ansvaring för att lösa vatten och avlopps­frågan.

Vattenkollektivet eller VA-kollektivet är benämningen på alla fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i en kommun. VA-kollektivet äger alla allmänna VA-anläggningar såsom ledningar, pumpstationer och verk och representeras av kommunens VA-avdelning som sköter anläggningarna. VA-kollektivet är taxe­finansierat och inte skattefinansierat.

Verksamhetsområde är av kommunen fastställd geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp.

Sidan publicerades www.umea.se/vastrategi