Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp

Utvecklingsstrategin för vatten och avlopp är viktig för kommunens tillväxt och en långsiktigt hållbar förvaltning av våra naturresurser. Strategin omfamnar helheten och anger de strategiska vägvalen i frågor som rör vatten och avlopp. VA-strategin utgör en ”kappa” där delarna med utpekat ansvar utvecklas vidare i underliggande policys och planer.

Förslag till VA-strategi var på samråd i början av året

Umeå kommun har arbetat med att ta fram ett nytt förslag till VA-strategi. Det var på samråd till 28 januari 2022. Förslaget finns här som pdf.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att kommunen ska avvakta med genomförandet av den Utvecklingsstrategin för vatten och avlopp som antogs 2016. Strategin från 2016 angav en storskalig utbyggnad av verksamhetsområden i Täfteå, Sörmjöle, Norrmjöle, Kläppsjön, Ostnäs och Sand-Tuvan under den första 10-årsperioden (A-områden). Sedan skulle på sikt utpekade B-områden byggas ut och därefter på mycket lång sikt C-områdena. Avsikten att dessa områden skulle bli verksamhetsområde har föranlett att åtgärdsarbetet med enskilda avlopp fördröjts.

Syftet med den VA-strategin var att åtgärda de problems om fanns gällande påverkan på våra vattendrag samt att säkerställa att kommunen tillhandahåller både vatten och avlopp i tillväxtområden.

Hållbar tillväxt mot 200 000 invånare

Nuvarande situation med en pausad utvecklingsstrategi är inte bra för miljö, tillväxt och förutsägbarheten för våra kommuninvånare. I dag råder osäkerhet kring om och när det kommer bli kommunalt verksamhetsområde.

För kommunfamiljen är förutsägbarheten också mycket viktig för samhällsbyggandet; planering, taxor, investeringar, reinvesteringar och att kunna förhålla sig till fördelade grunduppdrag från kommunfullmäktige.

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)

LAV reglerar kommunens skyldighet att under vissa förutsättningar tillhandahålla vattentjänster. Rättstillämpningen visar att miljö- eller hälsoskäl i princip alltid har ansett föreligga i de ärenden som prövats. Vidare har bedömningen avseende antalet fastigheter legat mellan 20-30 stycken. Under dessa förutsättningar har kommunen en skyldighet att tillhandahålla vattentjänster. Lagstiftaren har gett kommunen möjlighet att tillämpa särtaxa för att täcka de kostnader som uppkommer. Tillsynsmyndighet enligt LAV är Länsstyrelsen. Vänder sig en fastighetsägare till Länsstyrelsen med önskemål om kommunal anslutning kan följden bli ett föreläggande där Länsstyrelsen kräver att kommunen tillhandahåller vattentjänster.

Kommande underliggande planer och policys

Utvecklingsstrategin för vatten och avlopp är tänkt att fungera som samlande dokument. I samband med att kommun­fullmäktige fastställer dokumentet ges också följande uppdrag i enlighet med strategin;

  • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en VA-plan för antagande i kommunfullmäktige under 2022. Kommun­styrelsen ges vidare i uppdrag att under 2022 ta fram en samhällsekonomisk analys och samordna arbetet med kommunikationsplan och VA-översikt.
  • Vakin får uppdraget via UMEVA att ta fram en vattenförsörjningsplan för antagande i kommunfullmäktige under 2022. De får även i uppdrag att påbörja projektering av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Umeå och Hörnefors.
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att under 2022 fastställa en plan för enskild avloppsförsörjning samt en plan för miljöövervakning.
  • Tekniska nämnden ges i uppdrag att senast 2024 ta fram ett uppdaterat dagvattenprogram och en dagvattenplan för antagande i kommunfullmäktige.

Tidigare VA-strategi

Frågor och svar

Den gamla strategin fokuserade främst på avlopp. Dricksvattenförsörjning och dagvattenhantering fanns endast med på mycket övergripande nivå. I den nya strategin kommer dessa delar att förtydligas.

Den gamla strategin upphör i när det finns en ny och beslutad VA-strategi med tillhörande VA-plan.

För att få en god långsiktig samhälls- och försörjningsplanering för vatten och avlopp i en växande kommun behövs en hållbar plan.

Kommunfullmäktige i Umeå kommun.

I dagsläget inga förändringar, men allt eftersom nya planer tas fram kan det bli förändringar för dig som fastighetsägare.

Lagstiftning om vilket ansvar en kommun har för vatten och avlopp. I de områden där kommunen tillåtit en samlad bebyggelse och ett miljö- eller hälsobehov finns är kommunen ansvaring för att lösa vatten och avlopps­frågan.

Vattenkollektivet eller VA-kollektivet är benämningen på alla fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i en kommun. VA-kollektivet äger alla allmänna VA-anläggningar såsom ledningar, pumpstationer och verk och representeras av kommunens VA-avdelning som sköter anläggningarna. VA-kollektivet är taxe­finansierat och inte skattefinansierat.

Verksamhetsområde är av kommunen fastställd geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp.

Under de kommande åren ska planerna tas fram och beslutas av kommunfullmäktige.

Sidan publicerades www.umea.se/vastrategi