Strandskydd

Blankett för strandskyddsdispens finns längre ner på sidan. 

Sedan 1950-talet är stränderna längs hav, sjöar och vattendrag skyddade mot bebyggelse för att främja friluftsliv. Sedan 1994 även för att bevara goda livsvillkor för djur och växter i och vid våra vatten.

Strandskyddet gäller både bebyggda och obebyggda tomter och generellt 100 meter från strandlinjen in över land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

Illustration med hav och land. Avståndsgränserna för strandskydd är markerade.

I kartan nedan kan du få en vägledning för att se vilka vatten som omfattas av det generella strandskyddet, observera att kartan inte är exakt eller juridiskt bindande.

Karta för det generella strandskyddet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom vissa områden är strandskyddet utökat till 300 meter vilket framgår av kartan nedan.

Karta för det utökade strandskyddet. Länk till annan webbplats.

Inom det strandskyddade området är det förbjudet att:

  • Bygga nya byggnader
  • Ändra befintliga byggnader till ett annat användningssätt
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för byggnationer
  • Upprätta anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten, exempelvis bryggor, parkeringar eller på annat sätt privatisera
  • Upprätta anläggningar eller anordningar som väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur, exempelvis bryggor, småbåtshamn, parkering eller andra åtgärder
  • Skada växt- och djurliv, som exempelvis fälla träd, gräva eller gödsla.

Strandskyddsdispens

För att få utföra något av förbuden ovan krävs en dispens från strandskyddet innan de utförs.

En strandskyddsdipsens kan ges om man uppfyller något av de särskilda skäl som finns

Det kan till exempel röra sig om att det område man vill bygga inom redan är ianspråktaget eller att någon vill bygga en byggnad som måste ligga vid vattnet. Vid alla dispenser måste man ändå lämna en fri passage närmast vattnet. När man fattar beslut om man ska ge dispens från strandskyddet eller inte tar man alltid hänsyn till om förändringarna påverkar friluftsliv, djur och växter negativt på olika sätt.

I miljöbalkens 7 kapitel 18 c § står det att det bara finns sex godtagbara skäl för att ge dispens, dessa beskrivs nedan:

Platsen har redan tagits i anspråk

Den aktuella platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Illustration över en tomt där en mindre byggnad fått strandskyddsdispens.

Exempel: inom en hemfridszon eller bestämd tomtplats kan dispens ges för ytterligare byggnader.

Illustration som visar samma tomt i två bilder. I bild två har tidigare hus ersatts med ett nytt.

Exempel: det ursprungliga huset till vänster har en hemfridszon. Dispens kan medges för den nya byggnaden till höger, då den är likvärdig och ska tjäna samma syfte.

Området är avskilt från strandlinjen

Den aktuella platsen är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.

Illustration där en väg ligger mellan tomt och strandlinjen.

Anläggning som måste ligga vid vattnet

Det rör sig om en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

Utvidga pågående verksamhet

Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.

Illustration över en liten fabrik som utökar sin verksamhet

Tillgodose allmänt intresse

Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Tillgodose angeläget intresse

Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ekonomibyggnader kan vara undantagna

Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av det generella förbudet, och som därför inte heller behöver en dispens från strandskyddet.

Ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av undantaget.

Kraven är då att anläggningen eller åtgärden är omedelbart avsedd och behövs för näringsverksamheten, och att den måste ligga inom strandskyddsområde.

En sådan byggnad får inte utformas så att den ens tillfälligt kan användas som bostad eller någon annan användning.

Näringen måste ge ett tillskott av betydelse för att vara undantagen från prövning av strandskydd. Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget, utan kräver alltså dispens från strandskyddet.

​Vissa lättnader för småhustomter

Ska du göra en mindre tillbyggnad eller bygga en ny komplementbyggnad inom en etablerad tomtplats behöver du inte alltid söka strandskyddsdispens, enligt Länsstyrelsen i Västerbottens beslut. Detta beslut gäller från 1 januari 2015.

Två kriterier ska vara uppfyllda:

  1. Tillbyggnaden eller komplementbyggnaden ska placeras inom 15m från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25m
  2. Placering ska även ske inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens

Ibland saknas det ett dispensbeslut som anger en tomtplats och då räcker det med att förutsättningarna under punkt 1 är uppfyllda.

Läs mer om förutsättningarna i Länsstyrelsens beslut (PDF) , 649.7 kB, öppnas i nytt fönster..

När får du tidigast påbörja en åtgärd efter beviljad dispens

En beviljad dispens vinner laga kraft efter cirka en månad om inte Länsstyrelsen i Västerbotten väljer att ompröva beslutet.

En dispens från strandskyddet får inte verkställas (påbörja arbeten) innan det att dispensen har vunnit laga kraft.

Observera även att åtgärden inte får påbörjas om den är lov- eller anmälningspliktig före det att du har fått ett startbesked.

Åtgärder i vatten

Åtgärder som görs i vatten, som till exempel att anlägga en brygga, pir och att muddra kräver anmälan om vattenverksamhet till kommunens Miljö- och hälsoskyddsavdelning som då prövar dispensen från strandskyddet.

Avgift

Ett beslut om dispens eller avslag på en ansökan om dispens kostar 10 575 kr utifrån byggnadsnämndens taxa.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

  • Situationsplan

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Ansök om strandskyddsdispens

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Sidan publicerades