Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

I vårt arkiv finns handlingar och ritningar från tidigare bygglov, bygganmälan eller anmälningspliktiga åtgärder.

Vi kan inte garantera att just den handling du söker efter finns då arkiv­metoderna har varierat över tiden.

Du kan beställa handlingar och ritningar genom att fylla i formuläret nedan så skickar vi dessa digitalt till dig via mejl.Ange vilka handlingar som efterfrågas: * (obligatorisk)
Ange vilka handlingar som efterfrågas:
Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende. Syftet med behandlingen är att kunna handlägga ditt ärende och återkoppla till dig på ett enkelt och smidigt sätt. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas under tiden ärendet pågår och därefter gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden, 901 84 Umeå.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om dina rättigheter. www.umea.se/gdpr

  • Kontakt

    Bygglovsarkivet

    090-16 13 37

    Telefontider: måndag–fredag, klockan 09.30–11.30

Sidan publicerades www.umea.se/bygglovarkiv