Bullerskyddsbidrag

Fastighetsägare som upplever att deras fastighet är utsatt för buller från väg­trafik kan ansöka om bullerskyddsbidrag. Buller inomhus kan påverka hälsa och välbefinnande för de boende och bullerbidraget finns till för att rätta till problemet.

Bidrag för fönsteråtgärder

Bidraget är tänkt att i första hand täcka kostnaden för fönsteråtgärder, och inte normala underhållsåtgärder. Det förutsätts att det är "normal" standard på fastighetens ytterväggar, det vill säga att det är fönstret som är den svaga punkten i fasaden.

Fram till 15 december kan ansökningar skickas in. Du kan bara ansöka om bidrag för nästa år. På Umeå kommun är det Gator och parker som handlägger bullerskyddsbidragen. 

Så här gör du 

Om du äger en fastighet och upplever att bullret inomhus är för högt, kan du ansöka om bullerbidrag. Bullret måste komma från trafiken på de kommunala gatorna. Nästan alla gator inom tätorten är kommunala men om du är osäker på om din fastighet ligger vid en kommunal gata kan du titta på kartorna för vinterväghållning eller kontakta Gator och parker. De gator som är markerade på kartan är kommunala gator.

En handläggare på Umeå kommun gör en första bedömning för att se om fastigheten ligger vid en kommunal gata som kan vara orsaken till bullret. Bedömingen görs med hjälp av bullerkartan.

Fastighetsägaren gör sedan själv åtgärder med hjälp av ljudkonsultens rekommendationer för att komma till rätta med problemet. I vissa fall kan åtgärderna kräva bygglov som fastighetsägaren måste ansöka om. Ett beviljat bygglov betyder inte att fastighetsägaren har rätt till bidrag. 

När åtgärderna är utförda mäts ljudnivån igen och om de visar sig att åtgärderna varit effektiva (uppnått målvärdena eller riktlinjerna) kan bidraget betalas ut. 

Mer information 

Mer information om riktlinjerna för bidragssystemet, bland annat med förtydligande kring krav och prioriteringar, finns i Riktlinjer och ansökningsblankett för Bullerskyddsbidrag för fönsteråtgärder vid vägtrafikbuller.

Sista ansökningsdag 15 december

För att åtgärderna ska kunna få bidrag måste ansökan skickas in och eventuella förmätningar av ljudnivåer genomföras innan åtgärderna utförs.

Ansök om bullerskyddsbidrag

Riktlinjer för Bullerskyddsbidrag för fönsteråtgärder vid vägtrafikbuller , 127 kB, öppnas i nytt fönster.

Årshjul - bullerskyddsbidrag för fönsteråtgärder , 108.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturhusbilaga 2007 , 45.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades www.umea.se/bullerbidrag