Visselblåsarfunktion

Umeå kommun har en särskild kanal för att ta emot och hantera rapporter och anmälningar om oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden i Umeå kommun, så kallad visselblåsning. Umeå kommun har valt att anlita en extern aktör för att ta emot rapporter om missförhållanden. Om du och det du rapporterar omfattas av visselblåsarlagen har du vissa rättigheter och skydd, se nedan under dina rättigheter som visselblåsare.

Rapporteringskanalen är tänkt att användas när de vanliga rapporteringskanalerna inte fungerar. Kanalen är inte avsedd för mindre förseelser, allmänna synpunkter och klagomål. Då är du i stället välkommen att kontakta respektive verksamhet i kommunen. Det kan du göra skriftligen eller via kommunens växel.

Rapporten ska gälla uppgifter om allvarliga missförhållanden som du har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som

 1. är av allmänt intresse. Det kan till exempel handla om misstanke om korruption, mutor, jäv, missbruk av skattemedel och missförhållanden som innebär fara för liv och hälsa. Det finns inga krav på brottsliga handlingar men det får inte heller handla om exempelvis bagatellartade arbetsmiljöproblem eller regelöverträdelser. Omständigheter som bara gäller rapportörens egna arbets- eller anställningsförhållanden, konflikter med annan medarbetare, liksom allmänna missnöjesyttringar saknar i regel allmänintresse. Ju mer grava, återkommande och systematiska missförhållandena är och ju fler de berör, desto större är samhällsintresset.
 2. Du som rapporterar har skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann. Det måste finnas någon saklig grund som på ett rimligt sätt går att underbygga. Lagen ger inte skydd för grundlösa anklagelser, illvilligt smutskastande och ryktesspridning.

Visselblåsarfunktionen kan även användas till att rapportera om missförhållanden som strider mot vissa unionsrättsakter omnämnda i visselblåsardirektivet, eller mot lagar och andra föreskrifter som genomför en sådan unionsrättsakt eller som motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en sådan unionsrättsakt.

De unionsrättsakter som omfattas räknas upp i bilaga till visselblåsardirektivet. Det kan till exempel gälla offentlig upphandling, miljöskydd, livsmedelssäkerhet, folkhälsa och skydd av privatliv och personuppgifter.

Du får inte rapportera uppgifter som är säkerhetsskyddsklassificerade enligt säkerhetsskyddslagen eller som omfattas av kvalificerad tystnadsplikt. De sistnämnda uppgifterna förekommer bland annat inom hälso- och sjukvården, inom personaladministration och verksamhet som lyder under lagen om försvarsuppfinningar.

Möjligheten att rapportera gäller den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information inom Umeå kommun och tillhör någon av följande personkategorier:

 • Arbetstagare
 • Personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • Personer som söker eller utför volontärarbete
 • Personer som söker eller fullgör praktik
 • Personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under Umeå kommuns kontroll och ledning
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • Personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
 • Personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i Umeå kommun

Du kan göra din rapport skriftligt, muntligt eller vid ett fysiskt möte.

Rapport via särskild digital tjänst (Visselblåsarportalen): se länk ovan

Rapport på annat sätt än via särskild digital tjänst: Om du önskar kan du även rapportera per e-post (info@crdprotection.com), brev (CRD Protection AB, Norra Obbolavägen 89, 904 22 UMEÅ), personligt möte eller telefon (090-77 79 00).

Det här kan din rapport innehålla:

 • En så tydlig beskrivning av missförhållandet som möjligt
 • Var och när missförhållandet har hänt
 • Namn på inblandad organisation/verksamhet

Rapporten tas emot av extern oberoende aktör (CRD Protection AB). Du får en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom sju dagar om du rapporterat via den digitala rapporteringskanalen Visselblåsarportalen och du inte uttryckligen har avsagt dig bekräftelse. Om du valt andra sätt att rapportera får du bekräftelse om det finns kontaktuppgifter till dig.

Därefter gör CRD en förstahandsbedömning om du som rapporterar tillhör rätt personkategori och om det är fråga om sådant missförhållande som omfattas av visselblåsarlagen. CRD kontaktar därefter kommunens interna styrgrupp för att redogöra för ärendet och rekommendera att ärendet utreds vidare eller avslutas. Det är den särskilda styrgruppen vid Umeå kommun som beslutar om det är en fråga om en visselblåsning, om ärendet ska avslutas, utredas vidare eller överlämnas till verksamheten. Det är också i normalfallet styrgruppen som gör utredningen.

Om du valt att rapportera via den digitala rapporteringskanalen får du återkoppling om vad som hänt med din rapport inom tre månader, om det inte finns särskilda skäl för annat. Om du valt andra sätt att rapportera får du återkoppling om det finns kontaktuppgifter till dig.

Om du inte uttryckligen uppgett att du inte vill vara anonym och rapporten innehåller uppgifter som kan röja din identitet justerar den externa aktören din rapport så långt det är möjligt, så att rapporten inte innehåller sådana identitetsuppgifter före den blir tillgänglig för kommunens styrgrupp. Din rapport diarieförs när extern aktör gjort den tillgänglig för styrgruppen.

Det är värt att notera att valet att vara anonym kan påverka förutsättningarna för att utreda missförhållandena. Om du väljer att inte vara anonym finns särskilda sekretessbestämmelser som gör att du som rapportör omfattas av sekretess under förutsättning att det är fråga om en situation som kvalar in som visselblåsning och att du tillhör den personkategori som får visselblåsa (se vad och vem som kan rapportera ovan). Sekretess gäller även i ett visselblåsarärende för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Rapporten är en allmän handling men kan alltså omfattas av sekretess och därför inte lämnas ut. En sekretessbedömning görs i varje enskilt fall.

Om visselblåsarutredningen skulle leda till en polisanmälan kan inte din anonymitet garanteras i en brottsutredning.

Skydd, ansvarsfrihet och förbud mot hindrande åtgärder, repressalier och skadestånd

Du har skydd enligt visselblåsarlagen om du vid tidpunkten för rapporteringen hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

Umeå kommun får inte hindra eller försöka hindra dig att rapportera. Kommunen får inte heller vidta repressalier mot en rapporterande person på grund av rapportering. Men om du genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör dig skyldig till ett brott har du inte skydd mot repressalier. Om kommunen bryter mot något av förbuden ska kommunen betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som överträdelsen innebär.

Du får inte göras ansvarig för att ha brutit mot tystnadsplikten, förutsatt att du hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Skyddet gäller däremot inte vid brytande av kvalificerad tystnadsplikt. Sådan tystnadsplikt förekommer bland annat inom hälso- och sjukvården, inom personaladministration, verksamheter som hanterar frågor som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter) och verksamhet som lyder under lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

Ansvarsfriheten medför inte rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

Meddelarfrihet, efterforskningsförbud, anskaffarfrihet och repressalieförbud

Visselblåsarfunktionen är ett komplement och påverkar inte grundlagsskyddade fri- och rättigheter som meddelarfrihet, anskaffarfrihet, efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Meddelarfrihet innebär att anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljd, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter men inte för uppgifter som omfattas av kvalificerad tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Med efterforskningsförbud menas att myndigheter och andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat uppgifter med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt om meddelarens identitet.

Anskaffarfrihet innebär att var och en enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har rätt att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Ett repressalieförbud innebär ett att en myndighet eller ett annat allmänt organ inte får ingripa mot någon för att denne till massmedia har använt sin meddelarfrihet.

Om du inte känner förtroende för kommunens visselblåsarfunktion kan du välja att rapportera misstänkta missförhållanden till externa rapporteringskanaler vid vissa utpekade myndigheter inom vissa ansvarsområden. De myndigheterna finns listade med angivna ansvarsområden på Arbetsmiljöverkets webb. Det kan till exempel handla om missförhållanden som strider mot EU-regler, till exempel dataskyddsförordningen.

Lista över myndigheter med ansvar enligt ansvarsområde enligt förordning 2021:949 (Arbetsmiljöverket) Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades www.umea.se/visselblasare