Hur går det till att fatta beslut?

Kommunala beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevalda eller av tjänsteperson. Vem eller vilka som fattar vilka beslut i Umeå kommun beror på den aktuella frågan eller ärendet.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen, till exempel mål, direktiv och riktlinjer för verksam­heten, budgetramar och skattesatsen, det vill säga den andel av inkomsten som du som bor i Umeå kommun ska betala.

Läs mer om kommunfullmäktige

Frågor och interpellationer i kommunfullmäktige

Om en ledamot vill följa upp ett ärende eller få en sakupplysning kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till något av kommunalråden eller till en ordförande i en nämnd. Vid en fråga är det bara den tillfrågade personen som får svara. En interpellation är avsedd att initiera en debatt i fullmäktige och bör röra angelägenheter av större intresse för kommunen. Frågor och inter­pellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. De ska lämnas in skriftligt i förväg. Varken frågor eller interpellationer leder till några beslut av fullmäktige.

Motion i kommunfullmäktige

Ett skriftlig förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder en motion fram till ett beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan lämnas till kommun­styrelsen, som ser till att frågan/ärendet bereds i nämnd eller styrelse och tas upp i kommunstyrelsen innan det kommer tillbaka till kommunfullmäktige. Beslut utifrån en motion ska fattas inom ett år efter att motionen har väckts.

Läs motioner

Kommunstyrelsen

Yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommun­styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamhet. Vilket ansvars­område som styrelsen har framgår i styrelsens reglemente.

Kommunfullmäktige kan uppdra (delegera) till kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden. Detta framgår av kommunfullmäktiges delegationsordning.

Läs mer om kommunstyrelsen

Nämnder

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dessa. För varje nämnd fastställer kommun­fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för. I vissa lagar är det dock bestämt att en viss nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Läs mer om nämnderna

Tjänstepersoner eller förtroendevalda

Nämnderna kan uppdraga (delegera) till en ledamot eller till en tjänsteperson att fatta beslut i vissa typer av ärenden. Detta framgår av delegations­ordningen. Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.

Ett ärendes gång

Här kan du läsa om ett exempel på ett ärendes gång, det vill säga vad som händer innan politikerna fattar beslut i en fråga.

  1. En fritidspolitiker skriver en motion och föreslår att äldreomsorgs­personal ska få två friskvårdstimmar per vecka.
  2. Ärendet registreras (diarieförs), vilket innebär att ärendet stämplas med dagens datum och får ett diarienummer. Diarienumret används för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som har kommit in och för att underlätta sökning av ärendet.
  3. Ärendet bereds, det vill säga ett underlag för beslut tas fram. Underlaget tas fram av tjänstepersoner vid de verksamheter där kompetensen finns. Underlaget tar hänsyn till lagstiftning, utredningar och fackliga regler med mera. Tjänstepersonerna skriver ett förslag till beslut och ibland remitteras ärenden vidare till andra nämnder för synpunkter.
  4. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp ärendet och lämnar ett förslag till beslut till kommunstyrelsen. De politiska representanterna i arbetsutskottet yrkar bifall eller avslag till förslaget, de säger om de tycker att förslaget ska genomföras eller inte.
  5. Motionen tas upp i kommunstyrelsen, där de politiska representanterna yrkar bifall eller avslag.
  6. Motionen behandlas i kommunfullmäktige, där det kan bli debatt om innehåll i och syfte med motionen/förslaget. Det kan också bli aktuellt med omröstning. Om kommunfullmäktige beslutar att anta motionen så får i detta fall socialtjänsten uppdrag att genomföra förslaget att äldreomsorgspersonal ska få två friskvårdstimmar per vecka.

Några sätt för dig att påverka

Du kan antingen ta kontakt med en enskild kommunpolitiker eller vända dig till berörd nämnd. En fullmäktige­ledamot har sedan möjlighet att motionera, interpellera eller ställa en enkel fråga i fullmäktige. En nämndsledamot har möjlighet att väcka en fråga i sin nämnd. Som kommunmedborgare kan man även vända sig direkt till kommunen där frågan ska beredas. Här på Umeå kommuns hemsida finns alla kontaktuppgifter du behöver.

Överklaga beslut

Läs mer om hur du överklagar beslut

Sidan publicerades