Nybyggnadskarta och enkelt underlag till situationsplan

Beroende på vad du tänkt bygga ställs olika krav på kartunderlaget. Kartan ska vara aktuell vid ansökan om bygglov. Det betyder att informationen i kartan ska stämma både fysiskt och juridisk, så som fastighetsindelningen och rättigheter, eventuella mark- och gatuhöjder, uppgifter om ledningar, även befintliga byggnader och anläggingar ska vara aktuella och korrekt redovisade. Nedan beskrivs två kartprodukter som Umeå kommun tillhandahåller.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan behövs när du tänkt bygga en ny huvudbyggnad eller annan större byggnad oavsett vart i kommunen du tänkt bygga. Nybyggnadskartan används vid byggnadsnämndens prövning av bygglov. Den bör utgöra underlaget till situationsplanen. Kartan ska vara aktuell och bifogas tillsammans med övriga ritningar när du ansöker om bygglov.

Viktig att veta innan beställning:

 • Pågående detaljplan för det aktuella området måste ha vunnit laga kraft för att nybyggnadskartan ska kunna upprättas.
 • Utanför detaljplanelagt område bör ansökan om förhandsbesked Öppnas i nytt fönster. göras. Den bör ha vunnit laga kraft innan beställning av nybyggnadskarta skickas.
 • Eventuella fastighetsbildningsåtgärder bör vara ansökta.

Byggnadsnämnden upprättar nybyggnadskartor i Umeå kommun

Upprättande och utlämnande av en nybyggnadskarta är myndighetsutövning, för vilken byggnadsnämnden i Umeå kommun svarar och kartan kan därmed inte upprättas av konsult. Vid alla nybyggnadskartor görs inmätning i fält. Bland annat byggnader, vägar, diken och markhöjder mäts in. Ofta förekommer utredning av fastighetsgränser. Bilden nedan beskriver arbetsflödet, där flera instanser är inblandade.

Illustration arbetsprocessen för nybyggnadskartorFörstora bilden

Illustration av arbetsprocessen för nybyggnadskartor

Leverans och aktualitet

​Nybyggnadskartan tas fram i skalan 1:500 och levereras i digitalt format om inget annat anges. Leveranstiden är cirka 3 veckor, med reservation för att viss utredningstid kan tillkomma.

Nybyggnadskartor som är max 5 år gammal kan revideras för en mindre kostnad, enligt taxan.

Kartunderlaget ska vara aktuellt vid bygglovsprocessen, både fysiskt och juridiskt. Om det finns osäkerhet kring kartans aktualitet eller om den är gammal, så rekommenderas att beställa revidering.

Några veckor efter leverans av kartunderlaget, skickas en kundenkät där vi fångar upp hur ärendet upplevts och om det finns insatser som vi kan göra bättre. Vi gör löpande förändringar i våra arbetssätt utifrån kundens upplevelse.

Pris för nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan finns i två varianter. Vanlig Nybyggnadskarta upprättas inom planlagt område och kostar från 11 163 kronor, beroende på tomtstorlek. Enkel Nybyggnadskarta upprättas utanför planlagt område och kostar från 9 400 kronor, beroende på tomtstorlek, enligt taxa för byggnadsnämndens verksamheter 2024, tabell A16 (se länk längst ner på sidan).

Här är ett exempel på en nybyggnadskarta för ett enbostadshus. Det finns två byggfixar för att ha en som reserv och för att kunna göra extra kontroller. Till höger i kartan finns informationen från fastighetsregister, avdelning Gator och parker samt från ledningshavare för vatten och avlopp, Vakin. Vakin lägger in uppgifter och information beroende på om det finns befintliga ledningar eller inte.

Exempel på en nybyggnadskartaFörstora bilden

Exempel på en nybyggnadskarta

Vad redovisas i nybyggnadskartan

 • förhållandena på marken såsom hus, vägar, luftledningar, kabelskåp, belysningsstolpar och andra objekt som kan vara relevant för ärendet
 • gränser för fastigheter, servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar med mera
 • detaljplane- och områdesbestämmelser
 • markhöjder samt väghöjder eller kommunens projekterade gatuhöjder (dessa höjder anges med decimeter­noggrannhet och ska inte användas för projektering)
 • anslutningspunkter för vatten och avlopp (höjd och dimension för ledningar)
 • byggfix, det vill säga en noggrannt inmätt höjd som används som referenshöjd vid byggnation, planering och egen projektering – byggfixen kan till exempel vara placerad på underkant knutbräda, närliggande byggnad eller som en spik i ett träd.

Vad kan ni göra själva inför inmätning?

Inför inmätningen för nybyggnadskartan kan ni, om ni vill:

 • markera eventuella gränsmarkeringar på tomten – vet ni att det finns markeringar på er tomt så kan ni med fördel markera upp dessa lite tydligare med stakkäppar eller liknande (det är förbjudet enligt lag att rubba gräns­markeringar).
 • markera hörnen för er tänkta placering av byggnaderna på marken, om ni vill att dessa ska redovisas på nybyggnadskartan – tänkt placering redovisas därefter med streckad linje på nybyggnadskartan, som hjälp då ni sedan skapar situationsplanen för bygglovsansökan.
 • markera en viss höjd som ni vill att vi sedan anger i kartan – har ni en tänkt sockelhöjd i fält som ni vill veta exakta höjden för, så mäter vi in den och redovisar "markeringshöjd" i nybyggnadskartan.

Obs! Beställ senast måndag 17 juni för leverans innan sommarledigheterna

Vi vill uppmärksamma att sista dag att beställa nybyggnadskarta är 17 juni om kartunderlaget önskas innan sommarledigheterna.

Avdelningen har begränsad bemanning 15 juli – 12 augusti. Första leverans av Nybyggnadskarta beräknas till v.35.

Enkelt underlag till situationsplan

För ärenden som inte kräver nybyggnadskarta och där ni saknar en bra karta, erbjuder vi en enklare kartprodukt som kan används som underlag till situationsplanen vid ansökan om lov (bygglov, marklov, rivningslov, skyltlov) eller bygg­anmälan för exempelvis tillbyggnader eller mindre byggnader så som garage, carport, attefallshus och liknande. Produkten Enkelt underlag till situationsplan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader, vägar, med mera.

Beroende på befintligt kartmaterial kan det krävas fältkontroll för denna produkt, det vill säga behov av inmätning av gränser, byggnader samt markhöjder.

Pris för Enkelt underlag till situationsplan

2 350 kr. Vid behov av inmätning tillkommer timtaxa (1 175 kronor per timme). Enligt taxa för byggnadsnämndens verksamheter 2024, tabell D1.07. Denna produkt är inte myndighetsutövning, varpå moms tillkommer.

Exempel på Enkelt underlag till situationsplanFörstora bilden

Exempel på Enkelt underlag till situationsplan

Mer information

Taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan med avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades www.umea.se/nybyggnadskarta