Personskada

Här kan du anmäla skador som kan misstänkas ha uppstått på grund av att kommunen brustit i sitt ansvar.

Fyll i skadeanmälan noggrant

Det är du som har drabbats av en skada som har bevisbördan. När du skriver en anmälan är det därför viktigt att du är så detaljerad som möjligt.

  • Beskriv exakt plats för händelsen samt händelseförloppet så noggrant du kan.
  • Bifoga kvitton eller andra underlag som visar vilka kostnader du yrkar ersättning för.
  • Bifoga inte personliga dokument som till exempel bilder, läkarintyg eller journalhandlingar.

De flesta skadefallen leder inte till ersättning. Avgörande är om kommunen har orsakat skadan genom vårdslöshet. Skadan måste också ha skett på en plats som Umeå kommun ansvarar för. Därför är det viktigt att du så noggrant du kan beskriver var händelsen har inträffat. Om händelsen inträffat där kommunen inte har ansvaret kommer vi att lägga ned ärendet och hänvisa till ansvarig aktör. Det kan exempelvis vara en annan myndighet eller en fastighetsägare.

Anmäl skada

Du kan anmäla personskada via e-tjänst eller genom att skicka in en ifylld blankett.

Anmäl via blankett

Skicka blanketten till:

Umeå kommun
Umeåregionens brandförsvar
Säkerhetsenheten
901 84 Umeå

Prövning och beslut

Varje fall prövas individuellt. Umeå kommuns beslut kan inte överklagas, men den som är missnöjd har möjlighet att ansöka om stämning mot kommunen i allmän domstol.

Medarbetare anmäler via intranätet

OBS! Är du medarbetare i Umeå kommun och vill anmäla en arbetsskada ska du göra det via intranätet, aldrig via detta formulär. Om du är osäker hur du ska göra, kontakta din närmaste chef.

Sidan publicerades