Inackorderingstillägg

Gymnasieelever, med lång resväg eller lång restid till och från sin folkbokföringsadress, kan välja att bo på studieorten. Det medför oftast högre levnadsomkostnader och man kan då ansöka om bidrag, inackorderingstillägg, till detta.

För att kunna prövas för inackorderingstillägg ska den sökande

 • vara mottagen i första hand
 • vara inackorderad på studieorten, styrks med hyreskontrakt eller intyg från hyresvärd
 • vara inskriven i kommunal gymnasieskola
 • vara folkbokförd hos vårdnadshavare i Umeå kommun
 • inte vara äldre än 20 år (man kan beviljas inackorderingstillägg till och med vårterminen det år man fyller 20 år)
 • studera på heltid
 • ha ett avstånd mellan bostad och skolan på minst 40 kilometer enkel väg eller vid kortare avstånd en restid på minst 2 timmar enkel väg mellan bostad och skola.

Inackorderingstillägg och bidrag till dagliga resor, exempelvis busskort, kan inte utgå samtidigt. Vid prövning tas endast hänsyn till elevens möjlighet att delta vid skolans anordnade verksamhet, och inte exempelvis möjlighet att delta vid fritidsaktiviteter.

Elever som studerar hemifrån på distans, med kommunal huvudman på annan ort kan ha rätt till ersättning för resor för obligatoriska moment där fysisk närvaro krävs, i enlighet med tabell nedan och ersättningsnivå baserat på reseavstånd i kilometer. Detta gäller förutsatt att eleven är mottagen i första hand, och att aktuell huvudman har godkänt tillstånd för den distansundervisning som bedrivs, enligt skollagen 22 kap. 2§ och 7-9 §§. Om eleven är mottagen i andra hand gäller kontantersättning med max en trettiondedel av prisbasbelopp.

Elever som studerar vid en fristående gymnasieskola, eller folkhögskola hänvisas till CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för statligt stöd gällande inackordering.

Mottagande till ett gymnasieprogram sker bara i början av utbildningen (Kap. 8, 8.1.1 SKR:s handbok för gymnasiemottaning 2024 Länk till annan webbplats. samt 7 kap. 2 § Gymnasieförordning (2010:2039) | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.. Det är alltid den mottagande kommunen som beslutar om mottagning till gymnasiet. Vissa kommuner tar inte emot några elever i andra hand.

Förstahandsmottagning

Om du blir mottagen i första hand innebär det att du får konkurrera på samma villkor som de elever som bor i den kommunen eller tillhör det samverkansområdet.

Förstahandsmottagen blir du om det nationella gymnasieprogram du sökt:

 • är riksrekryterande
 • finns på en fristående skola
 • finns i en kommun som din hemkommun har samverkansavtal med (se Gymnasieantagningens webbplats) Länk till annan webbplats.
 • inte finns i din hemkommun eller hemkommunens samverkansområde
 • ges i kombination med NIU-idrott som du av specialistidrottsförbund antagits till och din hemkommun har ett särskilt samverkansavtal kring NIU med skolkommunen (se Nationell idrottsutbildning NIU Länk till annan webbplats. på Umeå kommuns webbplats för information kring aktuella avtal)
 • till gymnasieprogrammet med särskilda skäl för att tas emot i första hand och mottagande kommun beslutat att ta emot dig i första hand

Andrahandsmottagning

Om du inför utbildningens start blir mottagen i andra hand innebär det att du har möjlighet att bli antagen efter att alla behöriga förstahandssökande inom det samverkansområdet blivit antagna, om det finns lediga platser kvar på programmet.

Att byta skola och/eller program under pågående läsår innebär ofta att du tas emot i andra hand då du i det fallet söker mot ledig plats på programmet.

Avståndsmätning

Avståndsmätning mellan folkbokföringsadress och skola sker med hjälp av Umeå kommuns lantmäteri och det geografiska informationssystemet (GIS). Du kan själv beräkna avståndet mellan folkbokföringsadress och skola här:

Inackorderingstillägg

Utbetalning av inackorderingstillägg utgår från nedan fastställd beloppstabell där lägsta belopp motsvarar en trettiondedel av prisbasbeloppet. Tabellen uppdateras årligen. Avrundning av avståndet sker uppåt till närmaste hel kilometer. Belopp i kronor avrundas till närmaste lägre helt tiotal.

Belopp per månad (september till maj)

Reseavstånd, kilometer

Belopp, kronor

Kommentar

40–174

1 910

(1/30 av prisbasbeloppet år 2024)

175–599

2 139

(1,12/30 av prisbasbeloppet)

600–899

2 368

(1,24/30 av prisbasbeloppet)

900–1 299

2 598

(1,36/30 av prisbasbeloppet)

1 300 eller längre

2 827

(1,48/30 av prisbasbeloppet)


Ansökan

Beslut om stöd till inackordering beviljas för hela gymnasietiden under förutsättning att eleven fortsatt uppfyller kraven och gällande regelverk inte förändras. Utbetalning sker månadsvis och tillämpas inte retroaktivt. Från och med höstterminen 2024 kommer ersättningen betalas ut till det konto som ni har anmält hos CSN. Ansökan om inackorderingstillägg behöver inkomma senast den 30 september, för beslut om ersättning för ett helt läsår. I övrigt gäller stöd till inackordering från innevarande ansökningsmånad.

För omyndig elev skickar elevens vårdnadshavare in ansökan om kontantersättning. Elev som är myndig vid ansökningstillfället ska själv skicka in ansökan.

Alternativt kontakta handläggare på Utbildningskontoret via mejl: utbildningskontoret@umea.se eller telefon: 090-16 12 20 så får du en blankett hemskickad.

Vid ändrade förhållanden

För att undvika återkrav är det viktigt att du anmäler eventuella förändringar som påverkar inackorderingstillägget. Till exempel studieavbrott, ändrad folkbokföringsadress eller om inackorderingen upphör.