Dödsboanmälan och bistånd till begravningskostnader

Om den avlidnes tillgångar och hens eventuella andel i efterlevande makes giftorättsgods inte räcker till mer än begravnings­kostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. Utredning och beslut om dödsboanmälan görs av individ- och familje­nämnden. Dödsboet kan också ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Kommunen ger inte bistånd till kostnader som överstiger kommunens riktlinjer för begravningskostnader.

Exempel på när en bouppteckning ej kan ersättas av en dödsboanmälan

 • Om det finns ett testamente eller ett äktenskapsförord kan detta vara skäl för att i stället förrätta en bouppteckning.
 • Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.
 • Vid tveksamhet, liksom om det kan bli aktuellt med efterarv när den efterlevande maken avlider, bör dödsbo­anmälan undvikas.
 • Om någon av dödsbodelägarna i stället begär att en bouppteckning ska upprättas.

Uppgifter som behövs för utredning om dödsboanmälan samt för ansökan om bistånd

Dessa handlingar är obligatoriska att lämna in

Socialtjänsten ska ha tillgång till nedanstående handlingar för att kunna genomföra en utredning om dödsboanmälan. Samma sak gäller för ansökan om bistånd till begravningskostnader. Punkt 3–7 gäller även för efterlevande make, maka.

 1. Dödsfallsintyg med släktutredning. Beställs från skattemyndigheten, ring 0771-567 567.
 2. Offert eller räkning på begravningskostnader/gravsten.
 3. Kopia av senaste självdeklarationen, samt eventuella bilagor.
 4. Uppgift om kontanter på dödsdagen, även kontanter i eventuellt bankfack.
 5. Utdrag från samtliga banker med en kontosammanställning om tillgångar på dödsdagen fram till inlämnandet av ansökan om dödsboanmälan.
 6. Hyreskostnad, sista hyran.
 7. Värdering av lösöre (till exempel möbler, tavlor och smycken), kontakta kommunen för hembesök.

Kompletterande handlingar att lämna in

 • Uppgift om eventuella försäkringar, bilaga.
 • Om bostaden är en bostadsrätt, marknadsvärdet.
 • Fullmakt att företräda dödsboet.
 • Eventuellt testamente.
 • Eventuellt äktenskapsförord.
 • Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelse.
 • Bouppteckning efter nyligen avliden make.
 • Hade den döde andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta.
 • Eventuella fordon som tillhör dödsboet.

Tänk på att ett komplett inlämnat underlag till utredningen underlättar handläggningen. Eventuellt kommer det bli aktuellt med ett hembesök i samband med utredningen.

Att ordna

 • Ta reda på vilken bank den avlidne har konto hos. Kontakta den banken och avsluta alla autogiron. Be att få konto­utdrag över de senaste månaderna samt uppgift om andra tillgångar.
 • Säg upp alla hyresavtal, bostad, garage eller andra objekt som hyrs. När det gäller äldreboende, kontakta även hyresvärden som skickar fakturan. Be att få skriftliga bekräftelser på alla uppsägningar.
 • Säg upp alla abonnemang, till exempel tidningar, telefoner, bredband, kabel-TV, internet och så vidare.
 • Gå igenom räkningarna. Där finns ofta information om avtal och abonnemang. Kontrollera även bankkontoutdrag.
 • Spara och kontrollera senast deklaration, där finns bra information om räntor och eventuella skulder. Den som ska göra bouppteckningen ska även ha den deklarationen.
 • Spara alla försäkringsavtal, liv och pension.
 • Beställ blankett om adressändring. www.adressandring.se eller telefon 020-97 98 99. Samtal från mobil eller utlandet telefon 0771-97 98 99.
 • Finns bil eller annat fordon, kontrollera försäkring, besiktning och annat kopplat till fordonen beroende på om fordonen ska säljas eller ställas av. Försäkring upphör ibland inte automatiskt, kolla detta med försäkringsbolaget.
 • Mer information kan du få hos begravningsentreprenören eller hos kommunen.
 • Kontakta fordringsägare och be om anstånd för betalning av fakturor och skulder i avvaktan på bouppteckning eller dödsboanmälan.
 • Om det finns flera dödsbodelägare/arvingar och dödsboet kommer att skötas av en delägare ska man se till att fullmakt undertecknas.

Försäkringar som kan utfalla med anledning av dödsfall

Det är möjligt att den avlidne har försäkringar som kan utfalla med anledning av dödsfall. I tabellen nedan anges några vanliga bolag du kan kontakta för att få information om eventuella försäkringar.

Tips på aktörer att kontakta

Kontaktuppgifter till tips på aktörer att kontakta angående eventuella försäkringar.

Aktör

Telefon

Alecta, privat anställda tjänstemän

020-78 22 80

SPP, statligt anställda tjänstemän

077-533 533,
0771-782 225

AFA, privat anställda arbetare

08-69 64 000,
begär ”TGL”

SPV, statligt anställda arbetare

060-18 74 00,
begär ”gruppliv”

Umeå kommun, anställda hos Umeå kommun

090-16 10 00

Region Västerbotten, anställda hos Region Västerbotten

090-785 00 00

Skatteverket

0771-567 567,
PPM med återbetalningsskydd

KPA

08-665 04 00,
begär ”TGL”

Förenade liv

08-700 40 70

Folksam

0771-950 950

AMF/FORA

08-787 40 10

Det kan också finnas

 • försäkringar som tecknats genom medlemskap i någon organisation
 • individuella livförsäkringar – det kan vara vilket försäkringsbolag som helst som meddelar livförsäkringar, det ska alltid finnas ett försäkringsbrev
 • sakförsäkringar, till exempel hem-, rese-, motorfordons- och olycksfallsförsäkring – dessa försäkringar kan täcka kostnaden för begravning, transporter med mera.
 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Kontakta socialtjänsten

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades