Registratorer för nämnder

Kontakta registrator om du har frågor om en nämnds diarium eller vill ta del av allmänna handlingar.

Kommunstyrelsen

Anna Holmstedt
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Tomas Jakobsson
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se

Therese Stellén
090-16 40 15
therese.stellen@umea.se

Kommunstyrelsen, personalfrågor

Kerstin D Persson
090-16 11 56
kerstin.d.persson@umea.se

Brand- och räddningsnämnden

Susanne Ångdal
090-16 22 09
susanne.angdal@umea.se

Byggnadsnämnden

Hannele Häkkinen
090-16 13 34
hannele.hakkinen@umea.se

Bostadsanpassning

090-16 23 06
bab@umea.se

Bygglov

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Detaljplanering

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
detaljplanering@umea.se

Lantmäteri

090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Lantmäterimyndigheten

090-16 13 28
lantmaterimyndigheten@umea.se

Fritidsnämnden

umea.fritid@umea.se

För- och grundskolenämnden

utbildningskontoret@umea.se

Gymnasie- och vuxen­utbildningsnämnden

utbildningskontoret@umea.se

Individ- och familjenämnden

Yvonne Claesson
090-16 10 12
yvonne.claesson@umea.se

Kulturnämnden

Maria Nordenback
090-16 33 09
umea.kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskydds­nämnden

miljoochhalsoskydd@umea.se

Tekniska nämnden

Fastighet

Anna Bugaeva
090-16 23 49
anna.bugaeva@umea.se

Gator och parker

Ulla Nilsson
090-16 14 43
ulla.nilsson.2@umea.se

Valnämnden

Marie Sandström
090-16 12 35
marie.sandstrom.2@umea.se

Äldrenämnden

Yvonne Claesson
090-16 10 12
yvonne.claesson@umea.se

Överförmyndarnämnden

Jenny Karlsson
090-16 28 31
jenny.karlsson.2.@umea.se

Susanne Töyrä
090-16 28 67
susanne.toyra@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/registrator