Behandling, överförmyndarverksamhet

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Syftet med behandlingen är att kunna fatta beslut om din ansökan. Rättslig grund är enligt förmynderskapsförordning (1995:379) och föräldrabalken (1949:381) som styr vilka personuppgifter som får registreras. Om du inte lämnar efterfrågade obligatoriska uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Laglig grund

Den lagliga grunden för behandling är att den sker för att kunna fatta beslut i ovan angiven handläggning och för att utföra en uppgift av allmän intresse. Personuppgiftsansvariga är också skyldiga att dokumentera.

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen, 901 84 Umeå, är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Dina personuppgifter

En personuppgift är en information som direkt och indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person. Person­uppgifter som vi behandlar inom överförmyndarenheten är till exempel namn, personnummer och kontaktuppgifter. Ibland behöver vi också behandla mer känsliga personuppgifter som hälsoinformation, etniskt ursprung, sociala förhållanden, brott, sexuell läggning samt religiös och filosofisk övertygelse. Vi får behandla känsliga uppgifter om de har lämnats i ett ärende eller om de är nödvändiga för verksamheten. Dina uppgifter sparas, hanteras, gallras och arkiveras enligt verksamhetens dokumenthanteringsplan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Du kan också ha rätt att till exempel begära överföring eller begära radering. För att göra något av detta, kontakta kommunens dataskyddsombud. Mejla till dataskyddsombud@umea.se eller skicka brev till Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Läs mer om dina rättigheter på www.umea.se/gdpr.

Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, lämna dem till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades