Stöd vid hörselnedsättning

Kommunala förskolor och skolor arbetar för att skapa tillgängliga lärmiljöer utifrån barn och elevers hörselnedsättning. Med stöd av elevhälsans kompetenser kan det exempelvis innebära hörselteknisk utrustning, svenskt teckenspråk som modersmål och nybörjarspråk och specialpedagogiskt stöd till förskolor och skolor.

På förskolan Haga och Hagaskolan finns inkluderade grupper och klasser för barn och elever med hörselnedsättning som du kan ansöka till.

Inkluderad och anpassad förskola

För att ansöka till förskolan Haga, hörsel är det samma regler som för ansökan till annan förskola. Ansök om plats i förskolans e-tjänst här nedan. Läs mer om ansökan, regler och avgifter till förskola.

Inkluderad och anpassad förskoleklass och grundskola

Ansökan till Hagaskolans inkluderade och anpassade verksamhet görs utifrån urval och bedömning. Ansökan ska vara inlämnas senast 30 november inför varje nytt läsår. Läs mer om urvalskriterier längre ner på sidan.

På Hagaskolan anpassas verksamheten genom exempelvis;

  • tillgänglig lärmiljö utifrån elevens hörselnedsättning,
  • anpassade lokaler för elever med hörselnedsättning som är utrustade med hörtekniska hjälpmedel,
  • att undervisningen sker på talad svenska och till viss del genom teckenspråk eller tecken som stöd.

Ansökan till Inkluderad och anpassad verksamhet i förskoleklass och grundskola för elever med hörselnedsättning prioriteras utifrån följande kriterier:

  • Eleven har konstaterad hörselnedsättning - ska styrkas med läkarintyg och audiogram.
  • Hörselnedsättningen får konsekvenser för lärande och utveckling.
  • Hagaskolans lärmiljö bedöms tillgodose elevens behov på bästa sätt.
  • Eleven läser eller kommer att läsa teckenspråk.

Ett mottagningsteam med Hagaskolans rektorer samt elevhälsans specialpedagoger med inriktning hörsel handlägger inkomna ansökningar.

Ett underlag inför beslut om skolplacering på Hagaskolan sker efter en samlad bedömning av elevens behov.  Beslut om skolplacering tas av Umeå kommun som skolhuvudman. 

Underlag som ligger till grund för beslut är aktuell pedagogisk bedömning för förskolan och pedagogisk utredning för grundskolan, samt läkarintyg och audiogram som styrker hörselnedsättningen.

Sidan publicerades