Behandling av personuppgifter vid samråd om detaljplan

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla din synpunkt (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer Detaljplanering inte att kunna behandla din synpunkt enligt Plan- och Bygglagen (PBL) kap 5 §§ 23-24 och kap 13 § 11.

Syftet med behandlingen är att efter granskningstiden kunna skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda (PBL kap 5 §§ 23-24) och att när ett beslut om att anta, ändra eller upphäva detaljplanen antagits kunna skicka ett meddelande om detta till dem som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda och som har rätt att överklaga kommunens beslut enligt PBL kap 13 § 11. Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den person­uppgifts­ansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas även med andra verksamheter och bolag inom Umeå kommun, externa konsulter som utför planuppdrag samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden, 901 84 Umeå.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet via dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndighetensom är tillsyns­myndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller www.umea.se/gdpr och läs mer om dina rättigheter.

Sidan publicerades