Behandling av personuppgifter, bygglov

Personuppgiftsansvarig

Det är Byggnadsnämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Syftet med behandlingen och den lagliga grunden gällande kontrollansvarig

Syftet med behandlingen är att kunna verifiera att kontrollansvarig är certifierad.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).

Syftet med behandlingen och den lagliga grunden gällande lov och anmälningar

Syftet med behandlingen är att handlägga och fakturera ditt ärende.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den sker som ett led i personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Vissa personuppgifter, till exempel fastighetsbeteckning och diarienummer kan komma att publiceras på kommunens externa webbplats i syfte att kommunicera byggnadsnämndens verksamhet. Den rättsliga grunden för publicering är allmänt intresse.

Syftet med behandlingen och den lagliga grunden gällande strandskydd

Syftet med behandlingen är att handlägga och fakturera ditt ärende.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den sker som ett led i personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt miljöbalken (1998:808).

Vissa personuppgifter, till exempel fastighetsbeteckning och diarienummer kan komma att publiceras på kommunens externa webbplats i syfte att kommunicera byggnadsnämndens verksamhet. Den rättsliga grunden för publicering är allmänt intresse.

Dina uppgifter

Dina uppgifter kommer att registreras i vårt system för handläggning och diarieföring. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder inom Umeå kommun, samt med våra personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss via bygglov@umea.se eller 090-16 13 61.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades