Behandling av personuppgifter, bostadsanpassning

Här kan du ta del av hur dina uppgifter behandlas, till exempel syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag så behöver vi spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen är att kunna handlägga och besluta om rätten till bostadsanpassningsbidrag. Rättslig grund är allmänt intresse och myndighets­utövning enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Dina uppgifter kommer att sparas digitalt i vårt verksamhetssystem och gallras enligt vår dokumenthanteringsplan.

Dina personuppgifter kan delas

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas även med aktuell entreprenör ifall du vill ha vår hjälp med att ombesörja att den beviljade anpassningen utförs enligt beslut samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att få ut information

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer gå in på www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och läs om dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är: Byggnadsnämnden, 901 84 Umeå.

Sidan publicerades