Värmepump

Innan du inrättar en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, till exempel en bergvärmeanläggning, måste du göra en anmälan till Miljö- och hälsoskydd. Anmälan ska göras i god tid innan borrning eller annat anläggande påbörjas.

Du måste också skicka en anmälan om du planerar att byta till ny värmepump, kompletteringsborra eller göra liknande större ändringar. Om platsen där värmepumpen ska vara ligger inom ett skyddsområde kan särskilda bestämmelser gälla. Anläggningar enbart för kyländamål omfattas inte av anmälningsplikten.

Inom ett vattenskyddsområde Öppnas i nytt fönster. kan det finnas tillståndsplikt och den omfattar i såfall även kyländamål.

Anmälan i e-tjänst

Du gör din anmälan via Umeå kommuns e-tjänst.

Till anmälan ska du också bifoga en situationsplan, där bland annat placering av borrhål och kollektorledning anges.

Så här gör du en situationsplan för din värmepump

Så anmäler du installation av värmepump

Anmälan resulterar i ett beslut om försiktighetsmått från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vi lovar att skicka svar på anmälan om installation av värmepump inom 10 arbetsdagar.

För behandlingen av anmälan tar nämnden ut en avgift motsvarande 2 timmars handläggningstid. Vid större anläggningar (uttag av värme över 20 kilowatt) tas i stället timavgift ut. Uppgifter om vilka avgifter som gäller för värmepumpsärenden finns på sidan Avgifter och taxor enligt miljöbalken Öppnas i nytt fönster. och i Taxebilaga 1 Öppnas i nytt fönster..

Information om bergvärmeborrning

För bergvärme krävs att "Normbrunn-16" följs vid arbetet. Vägledningen hittar du på hemsidan för Sveriges geologiska undersökning (SGU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid bergvärmeborrning kräver vi normalt att man använder minst en 10 kubikmeters sedimentationscontainer och om möjligt sedan infiltrerar borrkaxvattnet över gräs- eller grusyta innan det leds vidare. Då undviks problem i vattendrag och ledningssystem.

Sidan publicerades