Skyltar och vepor

Vilken ansökan krävs?

Inom ett område med detaljplan krävs det bygglov att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Men det finns vissa undantag från lovplikten som bland annat beror på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undan­tagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelse­område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kommunen kan både utöka och minska lovplikten avseende skyltar inom värdefulla bebyggelsemiljöer med hjälp av bestämmelser i detaljplaner och områdesbestämmelser.

Undantag från lovplikt för vissa skyltar

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov, det gäller följande skyltar:

 • En skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
 • En skylt inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, Sametinget eller i samband med folkomröstning.
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Skyltar i samband med pågående byggnationer

Så kallade byggskyltar som till exempel visar vad som byggs, vilka som bygger, vilka entreprenörer som är inblandande eller annan övrig information kan man uppföra utan bygglov om de placeras inom samma fastighet där byggnationerna sker. Skyltningen kan ske genom att till exempel sättas upp på fasad, placeras på byggstängsel eller på skyltpyloner. Dessa skyltar ska dock inte vara störande för allmänheten eller medföra någon betydande olägenhet för trafik eller grannar.

Ska skyltarna sättas upp utanför fastigheten kräver åtgärden bygglov.

Skyltar i anslutning till väg

Det finns generella regler som säger att man inte får uppföra, flytta eller väsentligt ändra skyltar inom 12 meter från vägområdet inom Umeå kommun. Undantag gäller för vissa vägar där förbudet är utvidgat till 30 meter:

 • E4
 • E12
 • Riksväg 92 (E12 inom Umeå kommun)
 • Riksväg 363

Om du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar inom området med byggnadsförbud och det krävs bygglov för detta, är det Umeå kommun som beslutar om du får det eller inte. Om dina skyltar inte kräver bygglov beslutar Läns­styrelsen.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov

 • Var får jag sätta min skylt?
 • Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Ska skylten placeras i närheten av ett vägområde och vad gäller då?
 • Vad är lämplig placering av min skylt på byggnaden eller på tomten?
 • Behöver min skylt anpassas till byggnaden eller området?
 • Ska min skylt placeras över gata eller gång- och cykelväg och vad gäller då för höjdsättning så att snöröjning och annan skötsel av gatan kan ske?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan, skyltens placering ska markeras
 • Fasadritningar eller fotomontage, om det är en fasadskylt
 • Detaljritning

Instruktioner

 • Ange var på byggnaden skylten placeras om det är en fasadskylt
 • Ange var på tomten/fastigheten orienteringsskylten/skyltpelaren placeras
 • Detaljritning över skylten
 • Mått på skylten
 • Höjd ovan gata vid utstickande fasadskyltar
 • Belysning
 • Färg

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Du som lämnar in ansökan blir kontaktperson i ärendet och företaget eller föreningen du företräder blir juridiskt sett sökande/byggherre.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades