Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad så att ditt dagliga liv i hemmet blir enklare. Bidraget regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag kan ges till fasta funktioner i din bostad som gör det enklare att sova, sköta hygien, laga mat, äta, förflytta dig, och att ta dig in i och ut ur bostaden.

Enligt lagen finns nu även möjlighet för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det.

Vem kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Om du har en bestående funktionsnedsättning (till exempel nedsatt rörlighet, synnedsättning, kognitiv nedsättning) som gör att du behöver anpassa din bostad för att kunna bo kvar kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna tillgodoses på enklare sätt till exempel med hjälpmedel.

Bostadsanpassningsbidrag är ett personligt ekonomiskt bidrag och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. Kommunen lämnar endast bidrag till rimliga kostnader.

Om du har fått din bostad via ett biståndsbeslut enligt SoL eller LSS är det inte säkert att bidrag kan beviljas enligt gällande lagstiftning.

Vad kan man få bidrag för?

Du kan få bidrag för anpassning av så kallade fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden. "Fast funktion" är sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Du kan söka bidrag till den bostad där du normalt bor permanent.

Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, alltså normal skötsel och underhåll eller lösa inventarier som till exempel möbler och tvättmaskin. Du kan heller inte få bidrag för att anpassa ett fritidshus.

Vid flytt är bidraget begränsat. Bidrag lämnas inte om bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktions­ned­sättningen. Det kan handla om brister om fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

Se exempel på anpassningar

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Ta gärna kontakt med Bostadsanpassningen, hemsjukvården eller din hälsocentral när du börjar planera att anpassa din bostad. Då kan du få information om vilka möjligheter du har att få bidrag.

 • Du ansöker om bidrag via vår e-tjänst eller på en ansökningsblankett. Blanketten kan du skriva ut eller hämta i pappersformat på Stadshuset.
 • Du måste bifoga ett intyg om att anpassningen är nödvändig för din funktionsnedsättning. Intyget ska utfärdas av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
 • Om du bor i hyreslägenhet måste fastighetsägaren godkänna anpassningen både inne och utanför lägenheten.
 • Om du bor i bostadsrättslägenhet eller andelslägenhet måste föreningen/styrelsen godkänna anpassningsåtgärden utanför lägenhet. Läs mer om lagen om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets webbplats.
 • Bifoga också gärna ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, till exempel skiss eller ritning. Du kan också bifoga offert från entreprenör.
 • Söker du via blankett skickar du den och intyg till Bostadsanpassningen, 901 84 Umeå eller via e-post

Ansök via e-tjänst

Du kan ansöka via e-tjänst med hjälp av ditt Bank-ID. Kom ihåg att du behöver bifoga intyg till din ansökan.

För att vi ska kunna hantera din ansökan måste vi registrera dina personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Reparationsbidrag

Reparationsbidrag är en ny bidragsform från och med 1 juli 2018, det kan kan ges för reparation av tekniskt avancerade produkter och anordningar. Reparationsbidrag är enbart aktuellt till en produkt man tidigare blivit beviljad bostads­anpassnings­bidrag för.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Du kan ansöka via e-tjänst med hjälp av ditt Bank-ID eller via blankett. Söker du via blankett skickar du den till Bostadsanpassningen, 901 84 Umeå eller via e-post.

Övertagande av begagnad produkt

För kostsam teknisk utrustning kan det vara av ekonomiskt intresse för kommunen att återta utrustningen ifall den går att återanvända. Det gäller till exempel vissa hissar eller ramper. Utrustningen monteras då ner utan att alla villkor för återställningsbidraget enligt gällande lag är uppfyllda.

För att kommunen ska kunna överta en begagnad produkt så krävs en frivillig överenskommelse mellan sökanden/anhörig och kommunen. Om detta är aktuellt kontakta bostadsanpassningen så skickas en blankett för medgivande ut för påskrift.

 • Kontakt

  Bostadsanpassningen

  Expedition

  090-16 23 06 bab@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

  Postadress

  Bostadsanpassningen
  901 84 Umeå

Sidan publicerades www.umea.se/bostadsanpassning